СПИД –?ауіпті дерт

?азіргі та? да к? птеген ж??палы аурулар беле? алып, хал? ымызды? денсаулы? ына зиянын тигізіп келеді. М? селен, жас айырмашылы? ын тал? амай, елімізге? ауіпті дерт болып жабыс? ан – СПИД ауруы.

?ауіпті ЖИТС (ж??тырыл? ан иммун тапшылы? ыны? синдромы – СПИД) дерті? айдан бастау ал? анына то? талса?, оны? ж??тырыл? ан белгісі ал? аш рет 1981 жылы А? Ш-та тіркелген. Ал ЖИТС-ке шалды? уды? со??ы сатысы ВИЧ инфекциясын 1983 жылы француз? алымы Л. Монтанье ашты.

ВИЧ инфекциясы к? п жылдар бойы адам а? засында? мір с? ріп, оны? ал? аш? ы белгілері пайда бол? анша бас? а адамдар? а ж??уы м? мкін. Б? л ауруды? емі? лі табыл? ан жо?. Алайда ВИЧ инфекциясы тіркелген жандарды? бойында? ы ауруды біраз уа? ыт? а созу? шін д? рі-д? рмектер бол? анымен, оны? ??ны? ымбат.

ЖИТС вирусы сау адам? а мынандай? ш негізгі жолдармен ж??ады:

1) Жынысты??атынас ар? ылы;

2) Адамны? ауруы? аны ар? ылы (?ан ??ю, ауру адам? а пайдалан? ан шприцтер, т. б.)

3) ЖИТС ауруы ж???ан анадан баласына ауысу ар? ылы.

Б? гінгі та? да 16 миллионнан астам адам? асыр дерті кесірінен к? з ж? мса, эпидемия беле? ал? алы бері 60 миллиондай адам осы вирусты ж??тыр? ан екен. Б??-ны? берген дерегіне с? йенсек, ЖИТС? лемдік аума? та адам? ліміні? себепкері ретінде т? ртінші орын алды, ал оны? ж??палы дерт екенін ескерсек, ерте? гі к? ні б? кіл адамзат? а? ауіп болып т? нері аны?.

Егер де 2001 жыл? а дейін д? ниеж? зінде к? ніне 8500 адам ВИЧ инфекциясын ж??тыр? ан болса, б? гінгі та? да б? л к? рсеткіш 1600 адам деп беріліп ж? р.?аза? станда осы дертке шалды??андарды? саны 2007 жылы наурызда 7709 адам? а жеткен. Б? л — ресми м? лімет. Ал шын м? нінде, б? дан? лде? айда к? п.

Д? рігерлерді? жауапсызды? ынан о? т? стік ??ірдегі бей-к? н? с? билерді? ВИЧ инфекциясын ж??тыруы, саныны? к? н сайын артуы б? рімізді ойландырады.?асыр дертіні? жас тал? амайтыны, е? со? ында ажал ??рсауына алатыны б? рімізге саба? болса екен.

Б??-ны? есебі бойынша 15-24 аралы? ында? ы жастарды? 12 миллиондайы жынысты??арым-?атынас ар? ылы ВИЧ инфекциясына шалды??андар. Егер алды??ы буын осы жабы? та? ырып аясында жастармен ??гіме? рбітсе,?атерлі дертті? алдын алар еді. Экономикасы дамы? ан Канада, Франция, Швеция сия? ты елдерде осындай та? ырыпта ке? інен ашы? айтыл? анды? тан жас? спірімдер арасында? ы ж? ктілік ж? не жынысты??атынастар ар? ылы берілетін т? рлі ж??палы ауруларды? к? рсеткіші азай? ан.

Біра? бірден-бір осы дертке шалды??ан жастар? а к? мек беретін де, арсызды? ты тыятын да имандылы? екенін ??ынуымыз керек.?йткені, ислам дінінде некесі? иылмай жастарды? жа? ындасуына тыйым салынады.?рбір? л-?ыздарымыз ислам дініні? осындай тазалы? ын бойына сі? іріп, адал жолмен ж? рсе, денсаулы? ымыз жа? сы, отбасымыз берік болар еді.

  •