•  

  1 желто? сан — СПИД-ке? арсы к? рес к? ні

  1 желто? сан — Д? ниеж? зілік СПИД-ке? арсы к? рес к? ні. Осы? ан орай облысты? ж??тыр? ыш иммунды? тапшылы? ы синдромыны? алдын алу ж? не о? ан? арсы к? рес ж? ніндегі орталы? та жиын? тті. Шара? а облысты? ішкі саясат, білім бас? армалары, салауатты? мір салтын? алыптастыру орталы? ы ж? не облысты? туберкулезге? арсы к? рес диспансері мен? зге де мекемелер? атысты.

  Бас? осуда с? з ал? ан облысты? ЖИТС алдын алу ж? не о? ан? арсы к? рес ж? ніндегі орталы? ты? бас д? рігеріні? орынбасары Айбарша Т? ребаева атал? ан ауруды? алдын алу м? селелері мен о? ан? арсы к? рес ж? мыстарын с? з етті. М? селен, ал? аш? ы СПИД ауруын ж??тыр? ан адам облыста 1988 жылы тіркеліпті. Ал? азіргі та? да айма? та 232 адам атал? ан сыр? ат? а шалды??ан. Айбарша Т? ребаеваны? айтуынша, б? рын СПИД есірткі? олданушыларды? арасында жиі кездессе, со??ы жылдары жынысты??атынас ар? ылы ж??тыр? андарды? саны к? бейген. Сондай-а? ауру ж??тыр? ан 27 ж? кті ана тіркеліпті.

  Ауру? а шалды??ан адам? мірден т??іліп немесе? зін жазылмайтын сыр? ат? а шалды? тым деп ойламауы керек.?азіргі та? да медицинаны? к? ші барлы? ауруды ??лан таза айы? тырып жібермесе де,?за??мір с? руге м? мкіндік береді. Сонды? тан сыр? ат ж??тыр? ан ж? кті ана дер кезінде? аралып, д? рігерді? к? мегіне ж? гінсе, дені сау с? биді? мірге? келе алады. — деді Айбарша Т? ребаева.

  Жиында облысты? білім бас? армасыны??кілі Майра Отарбаева айма? та? ы барлы? білім ордаларында СПИД-ке? арсы к? рес ж? мыстарыны? ж? йелі ж? ргізілетінін айтты. Сондай-а??зге мекеме? кілдері де? з ойларын орта? а салды.

  К? мшат? ОПАЕВА.

  * * *

  М. Горький атында? ы? алалы? кітапхананы? о? у залында №28 орта мектепті? 9 сынып о? ушыларымен бірге «Ж? ТБ (СПИД) – ХХІ? асыр дерті» атты денсаулы? са? аты? йымдастырылды. О? ан? леуметтанушы С. М? ханбетжанова, д? рігер-психолог Т. Деркач, №28 мектепті? кітапханашысы Б.?ырымбаева ж? не кітапхана? ызметкерлері? атысты. Шара ма? саты — балаларды Ж? ТБ-дан са? тандыра отырып, салауатты? мір салтына насихаттау.

  С. М? ханбетжанова мен Т. Деркач салауатты? мір салты, келе? сіз жайларды? алдын алу, адамдарды? денсаулы? ын к? шейту — б? гінгі та? да? ы? зекті м? селе болып отыр? анды? ын тілге тиек етті. ХХІ? асыр дертіне айнал? ан Ж? ТБ ауруы туралы ??гімеледі. Ж? ТБ-ны? ж??у к? здері ж? не са? тану жолдары туралы баяндамалар о? ылып, арнайы дайындал? ан слайдтар к? рсетілді.

  Л.?ОБЛАНДИНА,

 •