•  

  Негізгі меню

  СПИД-ке? арсы к? рес шаралары

  Сс, 12/11/2012 - 10:41

  5-желто? санда университетте Халы? аралы? СПИД-ке? арсы к? рес к? ніне арнал? ан іс-шара? тті. Іс-шараны бас? арып, аш? ан т? рбие ж? мысы ж? ніндегі проректор Г. С? рсенбекова? з с? зінде б? гінгі к? ні? ма? ыздылы? ын айта келіп, студенттерді? белсенділіктеріне ж? не шы? армашылы? ына ал? ыс білдірді.?р жата? хана? кілі? з плакаттарында та? ырыпты жан-жа? ты? арастырып,?мірді ба? алау керек деген м? ратты ой? а то? тал? ан.

  Конкурсты? ба? дарлама барысында драмалы??ойылым к? рсетілді. Бейнебаян бай? ауында студенттер салауатты? мір салты бойыша? з ойларын жеткізді. КВН сайысы да тартысты? тті. Оны??орытындысы бойынша барлы? командалар бірдей? пай жинады. Драмалы? ша? ын? ойылымдар мазм? ны салма? ты шы? ты ж? не к? рермендерге жа? сы? сер етті.

  Сайыста ж? лделі орындар былай б? лінді:

  І орын – 3 жата? хана

  ІІ орын –2 жата? хана

  ІІІ орын –1 жата? хана

  «К? рермен к? зайымы» ж? лдесі 4 жата? хана? а табыс етілді.

  ?діл? азылар ал? асы студенттерді? ВИЧ/СПИД жайлы толы? хабардар екендігін, б? л та? ырыпты ашуда жа? сы дайындал? анын,?ойылымдарыны? д? лдігін атап? тті. Университет медициналы? орталы? ы жалпы терапия б? ліміні? ме? герушісі Л. Игисинова студенттерге студенттік емхана жанында ж? ктілікті? алдын алу? а, ауруларды ж? не? ауіп-?атерлі топтарды ерте аны? тау? а, сондай-а?, салауатты? мір салтыны??а? идаттарын насхаттау? а ба? ыттал? ан «Сенім» пунктіні? ж? не Жастар денсаулы? са? тау орталы? ыны? бар екендігін хабардар етті.

  Іс шара? а? леуметтік ж? не т? рбие ж? мысы департаментіні??кілдері ж? не СПИД орталы? ыны? психологі Людмила Музгаева? атысты.

 •