Са? тан? рпа? СПИД деген? атерден Ашы? саба?

«Са? тан? рпа? СПИД деген? атерден» та? ырыбында? ы сыныптан тыс ж? мыс. Атырау облысы Индер ауданы Есбол селосында? ы Кулагино? лтты? гимназиясыны? жо? ары санатты география, биология п? ніні? м??алімі Адилова А? марал Ма? зом? ызыны?.

Саба? ты? та? ырыбы Са? тан? рпа? СПИД деген? атерден

?дебиеттер А? Т? ж? не Ж? ТБ - ны? алдын алу? шін? ажетті

білімдер мен да? дылар. Салауаттану ж? не таби? ат

Танысу

«?ар к? шкіні» ойыны

Негізгі с? здер

Лимфа, сперма,?ынап с? йы? ты? ы,

Ша? ын д? ріс

А? Т?-адамны??ор? аныс тапшылы? ыны??оздыр? ышы-а? заны? рт? рлі ж??палардан

?ор? айтын? ор? аныс ж? йесін за? ымдайды. А? Т??ор? аныс ж? йесіні? белгілі жасушаларын за? ымдайды.

Ж? ТБ-ж??тыр? ан? ор? аныс тапшылы? белгілері-А? Т?-мен байланысты туындайтын сыр? ат. Ж? ТБ-А? Т? ж??пасыны? со??ы сатысы. Б? гінгі та??а дейін А? Т? ж? не Ж? ТБ – дан толы? тай айы? тыратын д? рі-д? рмек табылмай отыр.?оздыр? ыш адам а? засында? мір бойына? алады.?кінішке орай, кез келген адам А? Т? ж??пасын ж??тырып алуы м? мкін, алайда ж??тыру? а? келіп со? тыру жолдары туралы шынайы а? парат? а с? йеніп, т? уекелден бас тартса?, А? Т? ж? не Ж? ТБ-ны? таралуыны? алдын алу? а болады.

А? Т? т? мендегі жолдармен ж??ады

1.А? Т?-мен за? ымдан? ан донорды??анын ??й? анда немесе м? шелері мен? лпаларын сал? анда.

2.?ан тамырларына есірткілерді енгізген кезде ине мен щприцтерді бірге? олдан? анда.

3.Медициналы? манипуляциялар кезінде залалсыздандырылма? ан ??ралдарды пайдалан? анда.

4.Б? тен адамны? тіс щеткасы мен? старасын? олдан? анда.

«Ми? а шабуыл»

Адамны? А? Т?-мен за? ымдан? анын? алай білуге болады?

Адамны? А? Т?-мен за? ымдан? анды? ын сырт? ы келбетінен біле алмайсыз. А? Т? ж??пасын? анды зертханалы? зерттеуге тапсыру ар? ылы? ана аны? тау? а болады. А? зада? оздыр? ышты? бар екендігі? оздыр? ышты? табылуынан емес, о? ан? арсы ендірілген антидене пайда бол? анда аны? талады. Антиденелер-а? за? а? оздыр? ыш енгенде, о? ан? арсы пайда болатын арнайы а? уыздар.

1-жатты? у

Ауру? алай ас? ынады?

А? Т? ж??пасы - б? л баяу? тетін созылмалы ауру. Сонды? тан ауру белгілері бірден пайда болмай, 5-7 жыл ішінде білінеді. Ауруды? ал? аш? ы белгілері? андай? Шарша? ышты?, жалпы? лсіздік, бірнеше топ лимфа т? йіндеріні??л? аюы. Б? л Ж? ТБ-ні? бастал? анды? ын білдірмейді. Алайда, арнайы емделмесе, ж??палы ауру? рі? арай дами т? седі де, Ж? ТБ-?а? келетін бас? а да сыр? аттар? осылады.

2-жатты? у

А? Т? т? менде к? рсетілген жа? дайда ж??пайды

?ол алысып, ??ша? тас? анда.

Ыдыс-ая? тан, тама? тан, д? ретхана заттарынан.

Т? сек жабды? тары мен киімнен.

Темір ж? не? а? аз а? шадан

Су мен ауадан.

Ойыншы? тардан,?олданыста? ы заттардан.

Есік т? т? асы мен к? ліктегі? ста? ыштан.

Ж? ндіктерді? ша? уынан.

Моншада, саунада, бассейінде.

Бой жазу.

Мені? са? ан берер ке? естерім

-Б? тен адамны??аны к? зі? е,?сіресе жара? аттан? ан теріге жа? ылып кетуінен са? бол.

-К? шеде жат? ан шприц пен инелерге тиме.

-Есі? де болсын, барлы? медициналы? д? рі егу(укол( бір реттік пайдаланатын ??ралдармен жасалуы тиіс

К? мек к? рсететін адам? а? сыныс: Жараны таза ,?алы? матаме? атты танып байла? ыз.?ан сізді? к? зі? ізге, аузы? ыз? а немесе за? ымдал? ан тері? ізге т? спеуін? ада? ала? ыз.?ан а??ан жерден жо? арыра? та? баны та? у керек. Ш??ыл т? рде медицина? ызметкерімен байланысы? ыз. Д? рігерлік? ызмет к? рсеткеннен кейін? олдары? ызды сабынмен м??ият жуы? ыз.

3- жатты? у.

«?ауіп д? режесі» тестісін толтыру.

  •