•  

  Са? тан? рпа? СПИД деген? атерден!

  Ашы? т? рбие са? аты.?о? амды? денсаулы? са? тау факультетіні? 406 – 1,2 топ студенттері.

  Жетекші: ??ттыбаев Асылхан Д? йсенханович.

  Салауатты? мір салтын? олдайы?,

  ?деттен жаман? манда аула? болайы?.

  ?з? мірі?,?з? олы? да ей жастар,

  Су ішпеген г? лдей болып солмайы??!

  ?ажеті жо? шет жа? ты?,

  Бір-бірі? е болы? дар? айырымды.

  Са? тан б? дан б? рі? де,?сіресе? л? ыздар,

  Обасына? асырды?, обал болып ж? рмейік.

  ?айран елім? ятты,?сем? андай арайлы е?,

  ?л? а намыс бітіріп,?ызды? арын ба? ар е?.

  Ж? мабекова Айгерім

  Кезекті к? рермендермен с? ра? жауап ретінде білім алмастыру сайысына береміз. (шарты студенттерге с? ра??ойылады ж? не д? рыс жауаптар арнайы пара? шаларда к? рсетіледі, д? рыс жауап берген студенттерге арнайы сыйлы? тар таратылады.)

  ???ы? ты? да? ды бойынша дайындал? ан арнайы Презинтация. Дайында? ан: Жабды? пай Назым

  Кері байланыс я? ни отыр? ан к? рермендермен жарыс? йымдастырамыз.(ойын 3 кезе? нен т? рады. Е? алдымен студентер арасынан кездейсо? 5 студентті тандап аламыз. 1 кезе?:Экранда арнайы? ле? беріледі. Сол? ле? ні? ішінен атал? ан с? зге ма? ал айтып жарыстырамыз. Е? жо? ар? ы? пай жина? а? ш студент келесі сайыс? а? теді. 2 кезе?: Жылдамды??а с? ра? о? ылады, студент тез ж? не д? рыс жауап беруі тиіс. Жо? ары? пай жина? ан екі студент? шінші кезе? ге? теді. 3 кезе?: Екі студент арнайы дайындал? ан плакат? а ЖИТС та? ырыбына байланысты сурет салып жарысады ж? не ма? ынасын т? сіндіреді. К? рермендер ар? ылы дауыс беріп же? імпазды аны? таймыз. Же? ген студенттерге арнай сыйлы? жасалады.)

  Келеді? асырымыз н? р? а айналып,

  СПИД дерті шы? а келді жыр? а айналып.

  Енді міне та? дырды? т? лкегінде,

  СПИД деген б? ле т? р шыр айналып.

  Арын сатып а? ша? а мансап? уып,

  Жастар ж? р? аза? ыма салып б? лік.

  Сол жастар? а а? ыл берер а? ылшымыз,

  Кім бар екен айтатын иы? ж? лып.

  Сол бір н? рсе ойымды мазалайды,

  Кайдан келді СПИД деп? азбалайды.

  ?зге елге еле? деп еліктесе?,

  Сол СПИД? рбір жасты жазалайды.

  Ей жастар біз емес пе ерте? і елді?,

  Жол табу ма? сатымыз енді бізді?.

 •